Оферта та оплата

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ТЕКСТОМ ДАНОЇ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ. ЯКЩО ВИ НЕ ЗГОДНІ З БУДЬ-ЯКИМ ПУНКТОМ, ПРОПОНУЄМО ВІДМОВИТИСЯ ВІД ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГ.

Публічна оферта – Договір з надання консультаційних та організаційних послуг з вивчення іноземної мови

Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАДІСО», код ЄДРПОУ 39358294, що діє на підставі Статуту, в особі директора Лугачової Жанни Георгіївни, надалі за текстом – «Виконавець», з однієї сторони, пропонує укласти Договір з надання консультаційних та організаційних послуг з вивчення іноземної мови, надалі за текстом – «Договір», будь-якій особі, яка приймає (акцептує) умови цього Договору у повному обсязі шляхом приєднання до Договору в цілому і без будь-яких застережень, надалі за текстом – «Замовник» або особа, особа в інтересах якої укладається цей Договір, надалі за текстом – «Студент», з другої сторони, а в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», керуючись статтями 203, 205, 237-250, 242, 633, 634, 638-642, 901-907  Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про наступне:

 

  1. Предмет Договору

1.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику або Студенту консультаційні та організаційні послуги з дистанційного вивчення іноземної мови в режимі Online, надалі за текстом – «Послуги», згідно з курсом, форматом та часом вивчення іноземної мови, обраними Замовником, а Замовник зобов’язується оплатити вартість послуг Виконавця.

1.2. Викладання іноземної мови здійснюється працівниками Виконавця, а також підрядниками Виконавця, з якими укладено господарські або цивільно-правові договори. 1.3. Виконавець гарантує, що усі викладачі мають вищу педагогічну або лінгвістичну освіту, що підтверджується відповідними дипломами.

1.4. Заняття на іноземній мові проводяться індивідуально, в парах або в групі до 6 осіб з врахуванням рівня володіння Замовником або Студентом іноземною мовою.

 

  1. Умови оплати та порядок надання послуг

2.1. Після укладення Договору Виконавець приступає до виконання зобов’язань з надання Замовнику або Студенту консультаційних та організаційних послуг з дистанційного вивчення іноземної мови в режимі Online, але не раніше дати зарахування на банківський рахунок Виконавця авансового платежу в якості оплати послуг за цим Договором.

2.2. Послуги надаються в повному обсязі за умови 100% (стовідсоткового) авансування вартості обраних Замовником курсу, формату та часу вивчення іноземної мови. Тривалість курсу становить тридцять дві (32) години.

2.3. Розрахунок наданих Виконавцем послуг здійснюється в гривнях відповідно до обраних Замовником або Студентом курсу, формату та часу вивчення іноземної мови та чинних на дату тарифів Виконавця, які розміщені на веб-сайті Виконавця за посиланням https://school.studyso.ua/ і є невід’ємною частиною цього Договору.

2.4. Оплата послуг здійснюється у безготівковій формі за допомогою веб-сайту Виконавці за посиланням на банківський рахунок Виконавця.

2.5. Оплата послуг здійснюється за увесь курс вивчення іноземної мови, який проводиться у визначений період часу, і не може бути повернута, а також не може бути зарахована в якості оплати курсу відповідного або вищого рівнів, який проводиться в інший період часу, ніж первісно обраний Замовником або Студентом, окрім випадку, коли Замовник або Студент не взмозі відвідати більше половини занять, передбачених обраним курсом, з причини хвороби, наявність якої підтверджена документально.

2.6. Заняття проводяться за затвердженим розкладом. Індивідуальне заняття може бути перенесено на інший час та день лише за умови попередження Виконавця не пізніше ніж за двадцять чотири (24) години до часу початку його проведення. У випадку попередження Виконавця про неможливість участі Замовника або Студента у занятті пізніше ніж за 24 години до часу початку його проведення, вважається, що таке заняття відбулося та підлягає оплаті.

2.7. В разі запізнення на заняття або його пропуску, Замовнику або Студенту надається план пропущеного заняття або його частини для самостійного опрацювання. Вартість пропущеного Замовником та/або Студентом заняття або його частини не підлягає відшкодуванню.

2.8. У разі хвороби викладача або неможливості проведення ним заняття Виконавець має  замінити його іншим викладачем або перенести заняття на зручний для Замовника або Студента.

2.9. Замовник або Студент зобов‘язаний направити на електронну адресу Виконавця office@studyso.at  повідомлення про його участь у занятті впродовж однієї (1) години після закінчення заняття.

  1. Обов’язки і права Виконавця

3.1. Виконавець зобов’язаний надати Замовнику послуги своєчасно та якісно відповідно до умов цього Договору.

3.2. Виконавець має право визначати рівень володіння Замовником або Студентом іноземною мовою та спрямувати Замовника або Студента у навчальну групу чи для занять в парі разом з особами/особою, які/яка мають рівень володіння іноземною мовою, наближений до рівня володіння іноземною мовою Замовника або Студента.

3.3. Виконавець зобов’язаний забезпечити Замовника або Студента викладачем та необхідними для навчання учбовими матеріалами відповідного рівня.

3.4. Виконавець забезпечує проведення занять на іноземній мові у відповідності до рекомендованого Замовнику або Студенту рівня, який спрямований на вдосконалення рівня володіння іноземною мовою Замовником або Студентом.

3.5. Виконавець зобов’язаний своєчасно сповіщати Замовника або Студента про всі ситуації, які потребують додаткового узгодження.

3.6. Виконавець залишає за собою право здійснювати заміну викладача в разі його хвороби чи відсутності з іншої поважної причини без попереднього повідомлення Замовника.

3.7. Виконавець зобов’язаний проводити прогресивне тестування по завершенні навчання кожного рівня та за його результатами прийняти рішення про перехід Студента на наступний рівень. Виконавець зобов’язаний надати Замовнику Сертифікат щодо рівня володіння Замовником або Студентом за підсумками проходження прогресивного тестування.

3.8. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно з цим Договором, Виконавець зобов’язаний терміново повідомити про це Замовника або Студента.

3.9. У разі розформування групи, в якій навчається Замовник або Студент, Виконавець надає Замовнику або Студенту можливість продовжити навчання у іншій групі чи парі аналогічного рівня або на умовах індивідуальних занять з доплатою згідно тарифів Виконавця, які встановлені для вивчення іноземної мови індивідуально чи в парі.

3.10. Виконавець має право в будь-який момент змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку без попереднього узгодження із Замовником або Студентом, забезпечуючи при цьому оприлюднення змінених умов на веб-сайті Виконавця не пізніше ніж за один (1) день до їх введення в дію. Дані зміни не мають зворотної сили і не поширюються на послуги, оплачені Замовником.

3.11. Скласти, передати Замовнику та підписати Акт приймання-передачі наданих послуг.

 

  1. Обов’язки і права Замовника

4.1. Замовник зобов’язується відповідно до умов цього Договору оплатити і прийняти послуги Виконавця за Договором.

4.2. Замовник та/або Студент зобов’язуються виконувати всі вимоги, викладені в цьому Договорі та дотримуватись встановленого Виконавцем порядку надання послуг.

4.3. Замовник та/або Студент не мають права передавати свої права за Договором будь-якій третій особі.

4.4. Замовник та/або Студент зобов’язані надати Виконавцю документи які потрібні для надання послуг передбачених цим Договором та Додатковими угодами до нього.

4.5. Замовник та/або Студент мають право отримувати послуги від Виконавця якісно та в повному обсязі.

4.6. Замовник та/або Студент мають право на переміщення в іншу групу при невідповідності рівня володіння мовою лише в перший тиждень навчання.

4.7. Замовник та/або Студент мають право вимагати перенесення проходження обраного курсу на інший період, у випадку, коли Замовник або Студент не в змозі відвідати більше половини занять, передбачених обраним курсом, з причини хвороби, наявність якої підтверджена документально.

4.8. Замовник та/або Студент не мають права поширювати (публікувати, розміщувати на Інтернет-сайтах, копіювати, передавати або перепродувати третім особам) в комерційних чи некомерційних цілях надану Виконавцем Замовнику та/або Студенту інформацію і матеріали в рамках цього Договору, створювати на її основі інформаційні продукти, а також використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого використання.

4.9. Замовник зобов’язаний оплатити послуги на умовах та в порядку, визначених Договором.

4.10. Замовник та/або Студент мають право достроково розірвати даний Договір повідомивши про це Виконавця за 7 (сім) днів з використанням засобів кур’єрського, поштового, електронного, факсимільного або телефонного зв’язку, або шляхом особистого подання.

4.11. Замовник зобов’язаний прийняти від Виконавця послуги, що надаються згідно з цим Договором, та забезпечити прийняття таких послуг підписанням Акту приймання-передачі наданих послуг в 2-денний термін з моменту його одержання.

 

  1. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання послуг Замовнику або Студенту з яких-небудь причин, включаючи порушення роботи ліній зв’язку, несправність обладнання і таке інше.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за відсутність у Замовника або Студента необхідних професійних навичок чи інших знань, необхідних для якісного використання отриманих інформаційних матеріалів.

5.4. Виконавець не відповідає за реальні збитки та / або упущену вигоду, понесені Замовником або Студентом внаслідок використання або неможливості використання послуг Виконавця.

5.5. Виконавець звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), а також діями та рішеннями органів державної влади та будь-яких інших обставин, які можуть вплинути на виконання Виконавцем договору. При настанні таких обставин, термін виконання зобов`язань подовжується на час, протягом якого будуть діяти такі обставини та їх наслідки. Якщо такі обставини та їх наслідки будуть діяти протягом строку понад два (2) календарні місяці, дія цього Договору припиняється.

5.6. Замовник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених ним при прийнятті умов Договору та приєднанні до нього, а також платіжних документів при оплаті послуг Виконавця.

 

  1. Врегулювання спорів

6.1. Всі суперечки, які можуть виникнути протягом дії цього Договору та в наслідок його виконання, вирішуються сторонами шляхом переговорів.

6.2. У випадку не досягнення сторонами згоди по спірним питанням, вирішення спорів  передається на розгляд  до компетентного суду України, з дотриманням правил підсудності, встановлених законодавством України.

 

  1. Інші умови.

7.1. Договір, його укладення і виконання регулюється відповідно до чинного законодавства України.

7.2. При прийнятті (акцепті) умов цього Договору та приєднання до нього Замовник надає згоду Виконавцю згоду на обробку своїх персональних даних та персональних даних особи, в інтересах якої укладається цей Договір, що включають в себе ім’я, по батькові, прізвище, дату народження, адреса місця проживання, контактний телефон, адреса електронної пошти, відомості про освіту, роботу, паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий). Замовник дає згоду на обробку своїх персональних даних та персональних даних особи, в інтересах якої укладається цей Договір, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», в тому числі згоду Замовника на передачу персональних даних викладачам іноземної мови з числа працівників Виконавця та підрядників Виконавця, з якими Виконавцем укладено господарські або цивільно-правові договори та іншим особам, передача персональних даних яким встановлена законом України.

7.3. Сторони визнають, що з моменту закінчення надання послуг, послуги Виконавця за Договором вважаються наданими повністю, а договір припиняє свою дію, якщо Замовником здійснена оплата послуг Виконавця у повному обсязі.

7.4. Станом на день прийняття (акцепту) умов цього Договору шляхом приєднання до нього Замовником, Сторони підтверджують готовність виконувати свої зобов’язання за цим Договором в умовах дії режиму надзвичайного стану і заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19, викликаної коронавірусів SARS-CoV-2.

7.5. Датою укладення цього Договору, прийняття (акцепту) Замовником умов Договору шляхом приєднання Замовником до нього є одна з наступних подій, в залежності від того, яка подія настала першою:

7.5.1. дата зарахування на банківський рахунок Виконавця авансового платежу в якості оплати послуг за цим Договором;

7.5.2. дата заповнення Замовником на веб-сайті Виконавця в Інтернеті за посиланням https://school.studyso.ua/ заяви про проходження курсу вивчення іноземної мови.

7.6. Цей Договір, який є публічним договором і є договором приєднання в розумінні статей 633, 634, 641 Цивільного кодексу України, набирає чинності з моменту прийняття (акцепту) Замовником його умов шляхом приєднання Замовника до Договору і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за Договором.

 

  1. Реквізити Виконавця.

ТОВ «СТАДІСО»

ЄДРПОУ 39358294

Рахунок отримувача у форматі IBAN: UA473052990000026000016224839

АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

МФО 300711

Тел.: +38 (093) 917-95-00

Тел.: +38 (067) 994-00-93

юридична адреса: 04050, м. Київ, Юрія Іллєнка 12

Директор ТОВ «СТАДІСО»

Лугачова Жанна Георгіївна

Оплатити курс